Vitajte v Karavan Shope!

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktorými sú predávajúci na strane jednej a kupujúci na strane druhej. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je DANAX s.r.o., Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, IČO: 34 114 653, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 33234/B a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v internetovom obchode predávajúceho. Kupujúci môže byť fyzická osoba - spotrebiteľ, alebo právnická osoba - podnikateľ. Všetky kúpnou zmluvou neupravené zmluvné vzťahy sa riadia Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou právnická osoba - podnikateľ, riadia sa neupravené zmluvné vzťahy Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Z.z.).

Kontaktné údaje predávajúceho:
DANAX s.r.o.
Seredská 247/4012
917 05 Trnava 
Email: info@danax.sk
Telefón: +421 905 22 44 66
Otváracie hodiny: pondelok až piatok od 8:00 do 17:00

Číslo účtu predávajúceho pre bezhotovostné platby:
Banka: ČSOB a.s., Bratislava
IBAN: SK2875000000000084325813

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky z internetového obchodu súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a prijíma ich bez výhrad v znení ako sú prezentované v internetovom obchode. 

Zoznam tovaru prezentovaný na stránkach internetového obchodu je elektronickým katalógom a predávajúci nezaručuje ich okamžitú dostupnosť. Dostupnosť tovaru uvedená na prezentačných stránkach produktov v internetovom obchode je orientačná dostupnosť. Skutočnú dostupnosť potvrdí predávajúci kupujúcemu na základe dopytu kupujúceho.

Obchodné podmienky sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

2. Kúpna zmluva  

Objednávka kupujúceho odoslaná z internetového obchodu elektronickou formou sa považuje za návrh kúpnej zmluvy a po akceptovaní predávajúcim vo forme elektronického potvrdenia e-mailom kupujúcemu sa stáva uzatvorenou kúpnou zmluvou.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy v prípadoch:

 • tovar nie je možné dodať nakoľko sa ukončila jeho výroba;
 • cena tovaru sa po uzatvorení kúpnej zmluvy zmenila.

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. Ak k dohode nedôjde bude kúpna zmluva zrušená. Ak kupujúci za tovar zaplatil a kúpna zmluva bola zrušená z hore uvedených dôvodov, predávajúci vráti zaplatenú kúpnu cenu späť na účet kupujúceho, alebo v prípade platby v hotovosti túto vráti v hotovosti. 

V súlade so zákonom 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty nie je možné meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade - faktúre, alebo účtenke.

Uzatvorená kúpna zmluva je predávajúcim archivovaná a nie je prístupná tretím, nezúčastneným stranám.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

 • dodať kupujúcemu objednaný tovar v objednanom množstve;
 • zabezpečiť vhodné zabalenie na prepravu chrániace tovar pred poškodením;
 • zabezpečiť aby dodaný tovar spĺňal predpisy SR; v internetovom obchode predávajúceho sa predáva aj špeciálny tovar, ktorý nie je bežne dostupný v SR, každý takýto tovar však spĺňa predpisy členských štátov EU, prípadne je vybavený certifikátmi EU;
 • odovzdať kupujúcemu najneskôr s dodaním tovaru v písomnej alebo elektronickej forme všetky doklady na užívanie tovaru. Niektoré výrobky (tovary) sú jednorázove, prípadne vyrobené na zákazku výlučne pre kupujúceho, pri týchto nemusí byť vždy dostupný návod v slovenskom jazyku.

Predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovar vrátane všetkých s tým súvisiacich poplatkov. 

Predávajúci má právo stornovať objednávku a zrušiť kúpnu zmluvu v prípadoch uvedených v bode 2 týchto obchodných podmienok.

Pri osobnom odbere tovaru má predávajúci právo overiť si totožnosť kupujúceho, alebo zástupcu kupujúceho, ktorý tovar preberá od predávajúceho, najmä ak je tovar zaplatený vopred.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar;
 • zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie;
 • potvrdiť prevzatie tovaru podľa požiadaviek predávajúceho.

Kupujúci má právo na dodanie objednaného tovaru v množstve aké si objednal.

 

5. Tovar  

V internetovom obchode predávajúceho je predávaný (ponúkaný) tovar, z ktorého časť sa vyrába a dodáva výlučne podľa požiadaviek kupujúceho a vyrába sa na základe jeho požiadaviek. Takýto tovar nie je možné kupujúcim vrátiť predávajúcemu.

U niektorých ponúkaných tovarov môže po ich objednaní predávajúci požadovať ďalšie upresňujúce informácie pre ich výrobu, alebo konfiguráciu, ktoré mu je kupujúci povinný poskytnúť. V prípade ich neposkytnutia nie je možné kúpnu zmluvu splniť a bude zo strany predávajúceho zrušená. V prípade, že predávajúcemu vznikli pri príprave realizácie objednávky náklady, kupujúci je povinný mu tieto uhradiť v prípade, že bude objednávka zo strany predávajúceho zrušená zo zavinenia kupujúceho.

V ponuke predávajúceho sú okrem tovaru - hotových výrobkov ponúkané aj náhradné diely a komponenty na rôzne výrobky. Pri objednaní týchto náhradných dielov a komponentov nesie kupujúci plnú zodpovednosť za ich špecifikáciu. Dodané náhradné diely a komponenty nie je možné vrátiť. Kupujúci má možnosť nechať si vyšpecifikovať náhradný diel alebo komponent predávajúcim, v tomto prípade za správnu dodávku nesie zodpovednosť predávajúci a nesprávne dodaný diel alebo komponent je možné predávajúcemu vrátiť, avšak iba v prípade, že bol dodaný nesprávny a nepoužiteľný diel alebo komponent.

Časť dodávaného sortimentu (tovaru) vyžaduje odbornú montáž. Pokiaľ si kupujúci neobjedná túto montáž u predávajúceho, je kupujúci v plnej miere zodpovedný za zabezpečenie odbornej montáže. Niektoré výrobky alebo diely vyžadujú po ich použití (montáži, uvedení do prevádzky) odbornú revíziu. Pokiaľ si kupujúci túto revíziu neobjedná u predávajúceho, nesie plnú zodpovednosť za zabezpečenie revízie pred začatím používania výrobku (dielu), alebo pred jeho spustením do prevádzky.

Ak kupujúci nezabezpečí odbornú montáž, alebo revíziu, ak to bolo pre použitie nutné a spôsobí týmto škodu sebe, alebo tretím osobám, nenesie za túto škodu predávajúci ani jeho dodávateľ čí výrobca žiadnu zodpovednosť.

 

6. Dodacie a platobné podmienky  

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke kupujúceho.

Dodacia lehota je vo všeobecnosti 30 dní od akceptovania objednávky predávajúcim a zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim na účet predávajúceho, túto lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Dodacia lehota môže byť aj kratšia ako 30 dní.

Predávajúci akceptuje pri všetkých objednávkach iba platbu vopred. Pri odoslaní objednávky kupujúcim, obdrží kupujúci okrem potvrdenia objednávky aj zálohový daňový doklad na zaplatenie kúpnej ceny. V prípade, že si kupujúci v procese objednávky vybral doručenie kuriérom, bude zálohový daňový doklad obsahovať aj tento poplatok.

V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zakúpený tovar neprevezme a tento bude doručený späť predávajúcemu, bude kupujúcemu pri opakovanom zaslaní vyúčtovaný nový poplatok za doručenie, ktorý zaplatí pri prevzatí tovaru formou dobierky.

 

7. Kúpna cena

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v objednávke a na zálohovom daňovom doklade, ktorý obdrží spolu s objednávkou elektronickou formou.

Ak kupujúci zaplatí padávajúcemu kúpnu cenu, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy iba v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Predávajúci požaduje zaplatiť kúpnu cenu vopred na základe zálohového daňového dokladu.

 

8. Reklamácie  

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uvedeného na stránkach internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok predávajúceho prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na vady (chyby) tovaru zavinené výrobcom, distribútorom alebo dodávateľom a bol zakúpený u predávajúceho.

Na vady a chyby tovaru nie je možné uplatniť reklamáciu (záruku):

 • ak bol zakúpený tovar (diel, náhradný diel, komponent), ktorý vyžaduje odbornú montáž autorizovaným mechanikom a kupujúci nezabezpečil takúto montáž;
 • ak bol zakúpený tovar (diel, náhradný diel, komponent) nesprávne namontovaný, alebo použitý.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká: 

 1. nepredložením dokladu o zaplatení;
 2. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru;
 3. uplynutím záručnej doby tovaru;
 4. mechanickým poškodením tovaru kupujúcim;
 5. používaním tovaru v nevhodných podmienkach;
 6. neodborným zaobchádzaním s tovarom;
 7. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo jeho používaním v rozpore s bezpečnostnými predpismi;
 8. poškodením tovaru nepredvídateľnými udalosťami alebo prepätím, prípadne podpätím;
 9. poškodením pri doprave, poškodením vodou alebo ohňom, prípadne inou živelnou udalosťou;
 10. zásahom do tovaru neoprávnenou osobou;
 11. nesprávnou alebo neodbornou montážou.

Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu doklad o prevzatí tovaru na reklamáciu. Predávajúci je v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, ak sa vyžaduje technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je predávajúci povinný vybaviť reklamáciu, ak bola uznaná, ihneď v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia kúpnej zmluvy, môže predávajúci zamietnuť reklamáciu iba na základe vyjadrenia z odborného posúdenia tovaru.  Ak kupujúci reklamáciu uplatnil po 12 mesiacoch od uzatvorenia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, je predávajúci povinný uviesť na doklade o vybavení reklamácie komu môže kupujúci tovar zaslať na odborné posúdenie. 

Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.

Ak predávajúci zamietne reklamáciu, môže si kupujúci uplatňovať svoje právo prostredníctvom súdu.

 

9. Osobné údaje a ich ochrana

Naša spoločnosť spracováva osobné údaje svojich zákazníkov (dotknutých osôb), prípadne potencionálnych zákazníkov, ktorí sa dobrovoľne zaregistrovali v niektorom nami prevádzkovanom on-line portáli. Pri spracovaní osobných údajov fyzických osôb dodržiavame ustanovenia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane osobných údajov fyzických osôb a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej iba Zákon).

Záleží nám na tom, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí a nebolo možné ich zneužitie. Pre tento účel máme vypracovanú vnútropodnikovú bezpečnostnú smernicu, podľa ktorej postupujeme pri uchovávaní a spracovaní vašich osobných údajov.

Vaše osobné údaje v rozsahu ako je uvedené ďalej sa uchovávajú a spracovávajú v súlade s § 13 ods. 1 písm. a) a b) Zákona, so zohľadnením vašich práv podľa § 19 Zákona.

Všetky údaje pre vás ako dotknutú osobu sa snažíme uvádzať transparente a zrozumiteľne. Ak napriek tomu máte akékoľvek nejasnosti ohľadne vašich osobných údajov, o ich uložení, bezpečnosti, poskytovaní, radi vám poskytneme na základe vašej písomnej požiadavky vysvetlenie.

 

9.1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom v súlade so Zákonom je

DANAX s.r.o.
Seredská 247/4012
917 05 Trnava
IČO: 34114653
DIČ: 2021325790
IČ-DPH: SK2021325790

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 33234/B

Kontakty:
+421 905 22 44 66
bou@danax.sk

 

9.2. Rozsah osobných údajov pre spracovanie

Spracovávame iba osobné informácie našich zákazníkov a osobné informácie našich potencionálnych zákazníkov, ktorí nám k tomu poskytli svoj súhlas. Rozsah osobných údajov, ktoré spracovávame minimalizujeme tak, aby sme vyhoveli Zákonu, iným zákonom platným v Slovenskej republike a súčasne aby sme vám boli schopní poskytovať trvale kvalitné a spoľahlivé služby. O fyzickej osobe evidujeme v našej databáze nasledovné údaje:

 • Meno a priezvisko
 • Kontaktná adresa v rozsahu ulica a číslo domu, mesto, PSČ
 • Adresa pre doručenie tovaru (ak je rozdielna od kontaktnej)
 • Telefónne číslo
 • Elektronická (e-mail) adresa

 

9.3. Účel spracovania osobných údajov

Podobne ako pri ochrane a spracovaní osobných údajov, aj v tejto oblasti sa riadime striktne Zákonom a vaše osobné údaje spracúvame pre nasledujúce účely:

 • pre uzatváranie zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb a pre vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy;

 • v rámci predchádzajúceho bodu je to najmä príjem a spracovanie objednávok, potvrdenie prijatých objednávok a zaslanie platobných informácií, vystavovanie daňových dokladov, príjem platieb a odosielanie tovaru na požadovanú adresu;

 • informovanie o tovaroch a službách v rámci priameho marketingu.

 

9.4. Zákonnosť spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracovávame v súlade so Zákonom ak

 1. je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe vašej žiadosti;

 2. je spracovanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu pri predaji tovaru a služieb našim zákazníkom;

 3. ak ste nám vyjadrili súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

 

9.5. Doba uchovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v našom informačnom systéme v minimalizovanej forme po nevyhnutnú dobu:

 1. v prípade vášho súhlasu ako dotknutej osoby dovtedy, pokiaľ svoj súhlas neodvoláte;

 2. v prípade oprávneného záujmu po dobu nevyhnutnú v súvislosti so zakúpeným tovarom alebo službou;

 3. v prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje uchovávať po dobu platnosti zmluvy;

 4. v prípade plnenia našej zákonnej povinnosti budeme vaše osobné údaje uchovávať po dobu určenú zákonom (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. č. 222/2004 Z. z. o DPH a podobne).

 

9.6. Kategórie príjemcov

Pri plnení našich povinností a záväzkov voči vám ako dotknutej osobe v oblasti ochrany osobných údajov sme nútení spolupracovať s tretími stranami (príjemcami), ktorými sú dopravcovia alebo výrobcovia. Týmto poskytujeme vaše osobné údaje v nevyhnutnom obsahu pre doručenie tovaru a pre evidenciu vybraného tovaru za účelom platnosti jeho záručnej lehoty.

Kategórie príjemcov sú:

 1. kuriérske spoločnosti, týmto poskytujeme vaše meno a priezvisko, adresu a telefónne číslo;

 2. výrobcovia ktorí podmieňujú záruku nahlásením kontaktných údajov zákazníka, napríklad výrobcovia alarmov a výrobcovia obytných áut a prívesov;

 3. účtovné kancelárie a daňoví poradcovia;

 4. advokátske a právne kancelárie.

 

9.7. Práva dotknutej osoby

Práva dotknutej osoby sú vaše práva ktoré vám vyplývajú zo zákona voči prevádzkovateľovi a sú:

 • právo požadovať prístup k vašim osobným údajom, prístup máte k dispozícii po prihlásení do systému e-shopu. V prípade, že nie ste registrovaní v e-shope a objednávka bola realizovaná bez registrácie, môžete si osobné údaje ktoré o vás spracovávame požiadať písomnou formou;

 • právo na opravu vašich osobných údajov, ktorú zrealizujeme bez zbytočného odkladu keď nám ich oznámite;

 • právo na vymazanie osobných údajov ak sú nesprávne, alebo ak sa spracovávajú nezákonným spôsobom;

 • právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, ktoré po uplatnení tohto práva budeme spracovávať iba v nutnom rozsahu pre splnenie našich zákonných povinností;

 • práva namietať spracúvanie osobných údajov ak si myslíte že sa vaše osobné údaje spracovávajú nezákonným spôsobom, alebo spracovanie vašich osobných údajov obmedzuje vaše práva;

 • právo na prenosnosť vašich osobných údajov pokiaľ si ich želáte preniesť k inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť technické a zákonné prekážky;

 • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať;

 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona;

 • právo na informáciu o zdroji z ktorého pochádzajú vaše osobné údaje;

 • právo na informáciu o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

 

Dozorný orgán na ktorý sa môžete obrátiť s podaním sťažnosti je:

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Telefón: +421/2/3231 3220
Internet: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

 

9.8. Uplatnenie práv

Ako dotknutá osoba si môžete uplatniť svoje práva u nás ako prevádzkovateľa. Kontaktné údaje sú uvedené v odseku 9.1.

Na vaše požiadavky odpovieme v zákonnej lehote 30 dní, ktorú máme právo v prípade zložitosti požiadavky alebo veľkého počtu požiadaviek predĺžiť o ďalších 60 dní. O prípadnom predĺžení vás budeme písomne informovať.

Ak bude vaša požiadavka neodôvodnená alebo opakovaná, máme právo účtovať si za jej vybavenie administratívny poplatok.

 

9.9. Poskytnutie osobných údajov

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci ako fyzická osoba (dotknutá osoba) poskytne predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailovú adresu. Ak je kupujúci právnickou osobou - podnikateľom, poskytne aj ďalšie údaje: IČO a pokiaľ je platca DPH aj IČ-DPH. Kupujúci poskytuje predávajúcemu (prevádzkovateľovi) všetky údaje dobrovoľne, čo potvrdzuje súhlasom s obchodnými podmienkami pri odoslaní objednávky.

Predávajúci (prevádzkovateľ) spracováva osobné údaje kupujúceho (dotknutej osoby) tak ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch tohto článku.

Kupujúci (dotknutá osoba) čestne prehlasuje, že zaslaním objednávky dáva súhlas ku spracovaniu svojich osobných údajov v zmysle ustanovení Zákona bez rozdielu či je registrovaným, alebo neregistrovaným zákazníkom prevádzkovateľa.

Kupujúci (dotknutá osoba) odsúhlasením týchto obchodných podmienok udeľuje predávajúcemu (prevádzkovateľovi) súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu e-mailová adresa na účely priameho marketingu bez účasti tretích osôb.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy  

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

Kupujúcemu, ak je spotrebiteľ, vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci prevezme objednaný tovar.

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je:

 • tovar vyrobený špeciálne na zákazku pre kupujúceho;
 • náhradný diel pre konkrétny výrobok;
 • markíza, alebo predstan s presne vyšpecifikovanou dĺžkou a farbou;
 • špeciálne držiaky na konkrétny typ obytného auta alebo obytného prívesu;
 • komponenty podvozku vyšpecifikované a vyrobené pre konkrétny typ podvozku;
 • spätné zrkadlá pre konkrétny typ auta;
 • chemikálie ktoré kupujúci otvoril, alebo rozbalil zo špeciálneho obalu;
 • nosič motocykla vyrobený na zákazku na základe objednávky;
 • nosič bicyklov pre konkrétny typ auta, obytného auta, alebo obytného prívesu;
 • multimediálny systém s, alebo bez navigácie určený pre konkrétny typ auta alebo obytného auta.

 

10.1. Pokyny na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie

Do 14 dní máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu. V prípade zmluvy súvisiacej s viacerými kusmi tovaru, ktoré si spotrebiteľ objednal v jednej objednávke, a ktoré sú dodané osobitne, uplynie lehota 14 dní na odstúpenie od zmluvy odo dňa „keď Vy alebo Vami určená tretia strana s výnimkou dopravcu nadobudnete fyzickú držbu posledného kusu tovaru z danej objednávky.“
Aby ste mohli uplatniť Vaše právo na odstúpenie, musíte nás o tom informovať pomocou jednoznačného prehlásenia (poštou, alebo e-mailom) o Vašom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy. Môžete na to použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.
Pre zachovanie lehoty na odstúpenie stačí, že oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie odošlete pred vypršaním lehoty na odstúpenie.

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade, že odstúpite od zmluvy, musíme Vám vrátiť všetky platby, ktoré sme od Vás obdržali za daný tovar, vrátane poštovného, bezodkladne a najneskôr do 14 dní od toho dňa, kedy sme obdržali oznámenie o Vašom odstúpení od zmluvy. Na vyplatenie použijeme ten istý spôsob platby, aký ste použili pri pôvodnej platbe. Vrátenie Vám môžeme odmietnuť, kým sme neobdržali tovar, ktorý musí byť v neporušenom stave tak, ako sme Vám ho odoslali.
Bezodkladne a v každom prípade musíte tovar najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy ste nás informovali o odstúpení od tejto zmluvy, zaslať na adresu:
DANAX s.r.o.
Seredská 247/4012
917 05 Trnava

Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme my. Náhradu za zhoršenie stavu tovaru musíte poskytnúť len vtedy, ak zhoršenie stavu tovaru vzniklo pri nevhodnom zaobchádzaní, ktoré sa nevzťahuje na overovanie jeho kvality, vlastností a funkčnosti tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

Ak chcete odstúpiť od zmluvy použite nami pripravený formulár, ktorý si môžete stiahnuť TU, alebo pošlite oznámenie o odstúpení od zmluvy obsahujúce tento text:

 • Pre DANAX s.r.o., Seredská 247/4012, 917 05 Trnava, info@danax.sk
 • Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*)
 • Dátum objednania/dátum prijatia (*)
 • Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov
 • Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
 • Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri)
 • Dátum

_______________
(*) Nehodiace sa prečiarknite.

 

11. Darčekové a zľavové poukážky  

V internetovom obchode je možné využívať na platbu alebo zľavu darčekové poukážky.

Darčekové poukážky - tieto poukážky je možné vopred kúpiť u predávajúceho a následne ich použiť na platbu za tovar. Darčekovou poukážkou je možné platiť tovar aj poštovné a nespotrebovaná hodnota poukážky na nákup zostáva v platnosti až do jej vyčerpania, najdlhšie však 12 mesiacov. Po nevyčerpaní hodnoty poukážky v období do 12 mesiacov táto stráca platnosť. Hodnota poukážky je vždy vrátane DPH.

Zľavové poukážky - tieto poukážky poskytujú percentuálnu zľavu na celkový nákup z ceny vrátane DPH. Neposkytujú zľavu na poplatky za doručenie. Zľavová poukážka je jednorazová a po jej použití okamžite stráca platnosť.

Darčekovú poukážku nie je možné vymeniť za hotovosť.

 

12. Vernostný program  

Za objednanie niektorého tovaru môže kupujúci obdržať vernostné body. Za nazbierané body môže kupujúci nakupovať v internetovom obchode tovar formou darčekovej poukážky, ktorá mu bude na požiadanie vystavená v hodnote nazbieraných bodov. 1 bod vernostného programu má hodnotu 1,- €.

Hodnotu nazbieraných vernostných bodov nie je možné vymeniť za hotovosť.

 

13. Záverečné ustanovenia  

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Platnosť: od 25.5.2018